Bhūmi

Cõi = Bhūmi

Cittas may be divided into four classes in accordance with the four planes (bhūmi) or spheres (avacara): Tâm có thể được chia thành bốn loại phù hợp với bốn ‘bhūmi’ hay ‘avacara’.

[Buddha Abhidhamma – Ultimate Science Chapter 1: CITTA - CONSCIOUSNESS]

 

* Planes: (danh từ) mặt, mặt bằng, mặt phẳng

Bhūmi: f. (ground; earth; region; stage; plane)

[〃] 地: địa,土地: thổ  địa,大地: đại  địa ,國土: quốc độ,階位: giai vị;

 

* Spheres: (danh từ) hình cầu, khối cầu, quả cầu; mặt cầu; (thơ ca) bầu trời, vũ trụ; thiên thể, thiên cầu, lãnh vực hoạt động, phạm vi; tầm ảnh hưởng.

Avacara: 'sphere',realm = 界:giới,界地: giới địa,行境: hành cảnh]

realm[relm]|(danh từ): vương quốc, (nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt

 

* Theo Từ điển Lạc Việt: 

Cõi (danh từ): Country, region, space, world, area

(danh từ) : vùng đất rộng, có ranh giới nhất định, toàn cõi nước Việt Nam, phạm vi tồn tại của cái gì, cõi mộng; nàng từ cõi khách xa xăm (Kiều)

 

 

Bình luận
| Mới nhất
Bài viết khác