Cetanā

kamma cetanā

"kamma cetanā" (Aṇguttara Nikāya)

"Volition (Cetanā) is action (kamma)" (Aṇguttara Nikāya) dịch :  TƯ LÀ NGHIỆP.

Cetanā: sự chú ý, sự có ý định, tư (là sở hữu tư) [Pali Viet Dictionary].

Cetanā:'volition',will,is one of the seven mental factors (cetasika,q.v.) inseparably bound up with all consciousness,namely sensorial or mental impression (phassa),feeling (vedanā),perception (saññā),volition (cetanā),concentration (samādhi),vitality (jīvita),advertence (manasikāra).Cf.Tab.II,III.[Buddhist Dictionary]

 

Bình luận
| Mới nhất
Bài viết khác