Rāhula

Con trai duy nhất của Thái tử Siddattha và Công chúa Yasodharā

Rāhula là con duy nhất của Thái Tử Siddhattha và Công Chúa Yasodharā. Ngài sanh ra đúng nhằm ngày mà Thái Tử Siddhattha quyết định thoát ly thế tục. Tin mừng Công Chúa hạ sanh hoàng nam đến trong lúc Thái Tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái với lệ thường khi người ta có được đứa con đầu lòng, Thái Tử không quá đỗi vui mừng. Ngài than: “Rāhu jāto, bandhanaṃ jātaṃ!”, “Một ‘Rāhu’ đã ra đời, lại thêm một trói buộc!” Do đó đức vua Suddhodana đặt tên cháu nội là Rāhula.

Đúng ngữ nguyên Lalà bị cột lại hay bị nắm lấy; và Rāhulà trói buộc, xiềng xích, sự giam cầm, một vài hình phạt.

rahula_ordination.jpg (84 KB)

Rāhula - rahula_ordination.jpg (86101 KB)

rahula-1.jpg (39 KB)

Rahula-advice.jpg (22 KB)

rahula-ra-doi.png (403 KB)

Rāhula - rahula-ra-doi.png (412375 KB)

Rahula.jpg (123 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất
Bài viết khác