Bộ Vị Trí

Bộ thứ 7 - Chánh Tạng Abhidhamma

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
--o-O-o--


TẠNG VÔ TỶ PHÁP
(ABHIDHAMMAPIṬAKA)


BỘ THỨ BẢY

BỘ VỊ TRÍ
(PAṬṬHĀNA)

CẢO BẢN

Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli-Thái Lan sang tiếng Việt
Phật lịch 2519- Dương lịch 1976

icon-pdf-2.jpg (28 KB)Quyển 1 & 2

icon-pdf-2.jpg (28 KB)Quyển 3 & 4

icon-pdf-2.jpg (28 KB)Quyển 5 & 6

Bình luận
| Mới nhất