PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA

---

 

TẠNG VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 ---

 

 BỘ THỨ SÁU

 BỘ SONG ĐỐI

(YAMAKA)

 

QUYỂN THƯỢNG VÀ  QUYỂN HẠ

---

CẢO BẢN

 

Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Saṅtakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

 

---

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

2012
--------------------------------

 

QUYỂN THƯỢNG

 NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA

CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI

 ---

 
 

CĂN SONG

Xiến Thuật Căn Song

1.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đều gọi là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

2.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn bất thiện? Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều đồng căn với căn bất thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện? Hay là căn nào có căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi là căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

3.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn vô ký? Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều đồng căn với căn vô ký? Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

4.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn danh? Hay là căn nào là căn danh, đều gọi danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều đồng căn với căn danh? Hay là căn nào đồng căn với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều gọi danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn danh. Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn danh những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh?  Hay là căn nào có căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh? Hay là căn nào có căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

5.

*     Mỗi pháp nào là thiện những pháp ấy là nhơn thiện... nhơn duyên thiện... bổn sanh thiện... nguồn gốc thiện... nguyên nhân thiện... vật thực thiện... cảnh thiện... duyên thiện... căn nguyên thiện.

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần xiển thuật căn song

---

 Khởi Phần Xiển Minh

6.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn thiện phải chăng? Căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện...

Hay là căn nào là thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn thiện là căn đồng và là căn hỗ tương với căn thiện; còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn thiện, căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng: Phải rồi...

7.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn thiện phải chăng? Căn gọi căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện.

Hay là những căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng với căn thiện, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, là căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

8.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện có căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

9.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện phải chăng? Phải rồi…

Hay là căn nào có nương căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do Thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, có căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

10.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn bất thiện phải chăng? Căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không đồng với căn bất thiện. Bất thiện hữu nhơn mới đồng căn với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh nương căn đồng với căn bất thiện mà phi thiện, còn bất thiện nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện là căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

11.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn bất thiện phải chăng? Căn gọi căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn hỗ tương và căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

12.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân mới có căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn đồng với căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

13.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

14.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp vô ký ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

15.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng căn với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

16.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn vô ký.

Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, có căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

17.

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký hữu nhơn mới căn gọi căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký; những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn vô ký, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký. Còn những pháp ngoài ra căn vô ký, có căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

18.

*     Mỗi pháp nào là danh những pháp ấy đều là căn danh phải chăng? Căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn danh pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không đồng căn với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới đồng căn với căn danh.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

*     Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

19.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Căn gọi căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn những pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn danh còn danh pháp hữu nhơn mới có nương căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

*     Những pháp nào nương căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

20.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn danh.

Hay là căn nào có nương căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

*     Mỗi pháp có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

21.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi là căn danh đó còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

*     Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn danh những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng với căn danh mà phi danh; còn danh hữu nhơn có nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

*     Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

22.

*     Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy là nhơn thiện... Nhơn duyên thiện, Bổn sanh thiện, nguồn gốc thiện, nguyên nhân thiện, vật thực thiện, cảnh thiện, duyên thiện, căn nguyên thiện.

*     Mỗi pháp nào bất thiện, mỗi pháp nào là vô ký... Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là nhơn danh... nhơn duyên danh, bổn sanh danh, nguồn gốc danh, nguyên nhân danh, vật thực danh, cảnh danh, duyên danh, căn nguyên danh...

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần Căn song.
---

UẨN SONG

 PHẦN ĐỊNH DANH

23.

Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn...

 

Phần Xiển Thuật

24.

Sắc, sắc uẩn? Sắc uẩn, sắc?... Thọ, thọ uẩn? Thọ uẩn, thọ?... Tưởng, tưởng uẩn? Tưởng uẩn, tưởng?... Hành, hành uẩn? Hành uẩn, hành?... Thức, thức uẩn? Thức uẩn, thức?...

25.

Phi sắc, phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi hành uẩn? Phi hành uẩn, phi hành?... Phi thức, phi thức uẩn? Phi thức uẩn, phi thức?...

26.

*     Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

*     Thọ, thọ uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, hành uẩn?... thọ, thọ uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

*     Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn?... Uẩn, thọ uẩn? Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

*     Hành, hành uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

*     Thức, thức uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, hành uẩn? …

27.

*     Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

*     Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

*     Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

*     Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

*     Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

*     Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

*     Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

*     Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

*     Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

28.

Sắc, uẩn? Uẩn, sắc?... Thọ, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, tưởng?... Hành, uẩn? Uẩn, hành?... Thức, uẩn? Uẩn, thức?...

29.

Phi sắc, phi uẩn? Phi uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi uẩn? Phi uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi uẩn? Phi uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi uẩn? Phi uẩn, phi hành?... Phi thức, phi uẩn? Phi uẩn, phi thức?...

30.

Sắc, uẩn? Uẩn, thọ?... Sắc, uẩn? Uẩn, tưởng?... Sắc, uẩn? Uẩn, hành?... Sắc, uẩn? Uẩn, thức?... Thọ, uẩn? Uẩn, Sắc?...Thọ, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thọ, uẩn? Uẩn, hành?... Thọ, uẩn? Uẩn, thức?... Tưởng, uẩn? Uẩn, sắc?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, hành?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thức?... Hành, uẩn? Uẩn, sắc?... Hành, uẩn? Uẩn, thọ?... hành uẩn? Uẩn, tưởng? hành, uẩn? Uẩn, thức?... Thức, uẩn? Uẩn, sắc?... Thức, uẩn? Uẩn, thọ?... Thức, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thức, uẩn? Uẩn, hành?

31.

*     Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

*     Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

*     Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

*     Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

*     Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

*     Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

*     Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

*     Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

*     Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

*     Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

*     Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

*     Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

*     Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

*     Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

*     Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

*     Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

*     Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

*     Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

*     Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

*     Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

 

Phần Xiển Minh

32.

Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

Sắc uẩn, sắc phải chăng? Phải rồi...

33.

Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thọ uẩn, thọ phải chăng? Phải rồi...

34.

Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

Tưởng uẩn, tưởng phải chăng? Phải rồi...

35.

Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải,

Hành uẩn, hành phải chăng? Phải rồi...

36.

Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thức uẩn, thức phải chăng? Phải rồi...

37.

Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi uẩn, phi sắc phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uẩn mà còn gọi là sắc trừ ra sắc và sắc uẩn rồi, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi sắc uẩn và phi sắc.

38.

Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

         Phi thọ uẩn, phi thọ phải chăng? Phải rồi...

39.

Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi tưởng uẩn, phi tưởng phải chăng? Kiến tưởng phi tưởng uẩn mà còn gọi là tưởng trừ ra tưởng và tưởng uẩn rồi. Những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi tưởng uẩn và phi tưởng.

40.

Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi hành uẩn, phi hành phải chăng? Trừ ra hành uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành uẩn mà còn gọi là hành, còn trừ ra hành và hành uẩn, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi hành uẩn và phi hành.

41.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

         Phi thức uẩn, phi thức phải chăng? Phải rồi...

 

Phần Câu Lọc Căn Luân

42.

*     Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

43.

*     Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

44.

*     Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

45.

*     Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

46.

*     Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

47.

*     Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà khộng gọi tưởng uẩn.

48.

*     Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà uẩn mà không gọi hành uẩn.

49.

*     Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

50.

*     Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

*     Uẩn sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

51.

*     Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

52.

*     Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

53.

*     Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

54.

*     Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

55.

*     Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

*     Uẩn thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

56.

*     Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

57.

*     Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

58.

*     Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

59.

*     Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

60.

*     Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

61.

*     Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

62.

*     Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

63.

*     Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

64.

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

65.

*     Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

66.

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

---

67.

Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

68.

Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

69.

Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

70.

Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

71.

Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

72.

Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

73.

Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

74.

Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

75.

Phi hành, phi uẩn phải chăng? Trừ ra hành rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi hành mà còn gọi là uẩn. Trừ ra hành và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành cũng phải và phi uẩn cũng phải.

Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

76.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

77.

*     Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

78.

*     Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

79.

*     Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

80.

*     Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

81.

*     Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

82.

*     Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

83.

*     Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

84.

*     Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

85.

*     Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là sắc uẩn.

86.

*     Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thọ uẩn.

87.

*     Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

88.

*     Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

89.

*     Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

90.

*     Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

91.

*     Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

92.

*     Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

93.

*     Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

94.

*     Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

95.

*     Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải.

96.

*     Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

97.

*     Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

98.

*     Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

99.

*     Phi sắc, phi uẩn cũng phải chăng? Trừ ra sắc, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

100.

*     Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn, trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

101.

*     Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

102.

*     Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

103.

*     Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

104.

*     Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

105.

*     Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

106.

*     Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

107.

*     Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng. Phải rồi...

108.

*     Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng uẩn cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

109.

*     Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

110

*     Phi hành, phi uẩn phải chăng, Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

111.

*     Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

112.

*     Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

113.

*     Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn; trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải

*     Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

114.

*     Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

115.

*     Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải...

*     Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

116.

*     Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

*     Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

 

Dứt phần định danh

---

 

 

 

PHẦN HÀNH VI UẨN SONG

Phần Hành Vi Sanh

117.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

118.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

119.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người thọ uẩn đang sanh cõi Vô sắc, với cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

120.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

121.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chắng? Đang sanh.

122.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh, mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy; còn tất cả người đang tử thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

123.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

124.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

125.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

126.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

127.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

128.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng sanh. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn không từng sanh, mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

129.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi nhập Níp-bàn với cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy.

130.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn cũng sẽ không sanh với cõi ấy.

131.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

132.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh, mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn những người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

 

133.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

134.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

135.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi nhứt uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

136.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

137.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

138.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

139.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

140.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng sanh.

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

141.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có...

142.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

143.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

144.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

145.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người từ cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

146.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

147.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

148.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Ngoài ra đó, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

149.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

150.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

151.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

152.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

153.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

154.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

155.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

156.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

157.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

158.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang nhập Níp-bàn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

159.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy, còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

160.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

161.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

162.

Thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

163.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

164.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

165.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

166.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

167.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

168.

Thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

169.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

170.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

 

Phần Hành Vi Diệt

171.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

172.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi vô Sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

173.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

174.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

175.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

176.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

---

177.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

178.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

179.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

180.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

181.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

182.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

---

183.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

184.

Sắc uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

185.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

186.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

187.

Sắc uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

188.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn sẽ không diệt.

189.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh tử cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt với người ấy.

190.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

191.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

192.

Thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

193.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

194.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt.

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

195.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

196.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có..

197.

Sắc uẩn trong cõi nào nên sắp cho đầy đủ.

198.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

199.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt.

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

---

200.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

201.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

202.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào...

203.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

204.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

205.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

206.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Đang diệt.

207.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào...

208.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

209.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt, mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn chẳng phải đang diệt.

---

210.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

211.

Thọ uẩn từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

212.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào...

213.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

214.

Thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài mà đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

215.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

216.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

217.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào...

218.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

219.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Dứt phần hành vi diệt.

---

 

Phần Hành Vi Sanh Diệt

220.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

221.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

222.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

223.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

224.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

225.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

226.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn, chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

227.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

228.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

229.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

230.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

231.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

---

232.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

233.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

234.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

235.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

236.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

237.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

238.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

239.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

240.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

241.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

242.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh.

243.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

244.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào...

245.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

246.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

247.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

248.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

249.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào...

250.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh.

251.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

---

252.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và Sắc uẩn cũng đang sanh.

v Trong phần sanh, Phật Ngài phân Uẩn song hiện tại quá khứ như thế nào thì phần sanh và diệt này cũng phân như thế đó.

253.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

254.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

255.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào...

256.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

257.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

258.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

259.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy? Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

260.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào...

261.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

262.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy, Còn người đang nhập Níp-bàn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

---

263.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

264.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

265.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

266.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

267.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh.

268.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

269.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

270.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

271.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh.

272.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng sanh.

 Dứt phần hành vi sanh và diệt

---

 

PHẦN ĐẠT TRI

273.

*     Người đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi..

Hay là người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

*     Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

274.

*     Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

*     Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng đạt tri thọ uẩn, thời người ấy không từng đạt tri sắc uẩn phải chăng ? Phải rồi.

275.

*     Người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

*     Người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

276.

*     Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải.

*     Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thì người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo chẳng phải từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

 

277.

*     Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

*     Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chẳng? Người nào sẽ đắc đạo, người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần, chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

278.

*     Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy cũng sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

*     Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực sẽ đắc đạo không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán quả sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

 

Dứt phần đạt tri và dứt phần uẩn song
---

GIẢI XỨ SONG

 

PHẦN ĐỊNH DANH

279.

Thập nhị xứ là  nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ.

 

Phần Xiển Thuật

280.

-       Nhãn, nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ, nhãn phải chăng?

-       Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ, nhĩ phải chăng?

-       Tỷ, tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ, tỷ phải chăng?

-       Thiệt, thiệt xứ phải chăng? Thiệt xứ, thiệt phải chăng?

-       Thân, thân xứ phải chăng? Thân xứ, thân phải chăng?

-       Sắc, sắc xứ phải chăng? Sắc xứ, sắc phải chăng?

-       Thinh, thinh xứ phải chăng? Thinh xứ, thinh phải chăng?

-       Khí, khí xứ phải chăng? Khí xứ, khí phải chăng?

-       Vị, vị xứ phải chăng? Vị xứ, vị phải chăng?

-       Xúc, xúc xứ phải chăng? Xúc xứ, xúc phải chăng?

-       Ý, ý xứ phải chăng? Ý xứ, ý phải chăng?

-       Pháp, pháp xứ phải chăng? Pháp xứ, pháp phải chăng?

281.

-       Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ, phi nhãn phải chăng?

-       Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng?

-       Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi tỷ xứ, phi tỷ phải chăng?

-       Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phi thiệt xứ, phi thiệt phải chăng?

-       Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phi thân xứ, phi thân phải chăng?

-       Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phi sắc xứ, phi sắc phải chăng?

-       Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng?

-       Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phi khí xứ, phi khí phải chăng

-       Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phi vị xứ, phi vị phải chăng?

-       Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng?

-       Phi ý, phi ý xứ phải chăng? Phi ý xứ, phi ý phải chăng?

-       Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phi pháp xứ, phi pháp phải chăng?

282.

-       Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

-       Xứ, nhĩ xứ phải chăng?

-       Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

-       Xứ, tỷ xứ phải chăng?

-       Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

-       Xứ, thiệt xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?

-       Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?

-       Xứ, nhãn xứ phải chăng?

-       Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?

-       Xứ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ pháp xứ phải chăng?

-       Tỷ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?

-       Pháp, pháp xứ phải chăng?

-       Xứ, nhãn xứ phải chăng?

-       Pháp, pháp xứ phải chăng?

-       Xứ, nhĩ xứ phải chăng?... Xứ, ý xứ phải chăng?

Nên kết cách phần nhãn.

283.

-       Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?

-       Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?

-       Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi thiệt xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?

-       Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?

-       Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?... Phi xứ phi pháp xứ phải chăng?

-       Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?

-       Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?

-       Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?... Phi xứ phi ý xứ phải chăng?

              Nên kết cách phần nhãn.

284.

-       Nhãn, là xứ phải chăng?

-       Xứ, là nhãn phải chăng?

-       Nhĩ, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là nhĩ phải chăng?

-       Tỷ, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là tỷ phải chăng?

-       Thiệt, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là thiệt phải chăng?

-       Thân, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là thân phải chăng?

-       Sắc, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là sắc phải chăng?

-       Thinh, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là thinh phải chăng?

-       Khí, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là khí phải chăng?

-       Vị, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là vị phải chăng?

-       Xúc, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là xúc phải chăng?

-       Ý, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là ý phải chăng?

-       Pháp, tức là xứ phải chăng?

-       Xứ, tức là pháp phải chăng?

285.

-       Phi nhãn, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

-       Phi nhĩ, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?

-       Phi tỷ, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi tỷ phải chăng?

-       Phi Thiệt, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi thiệt phải chăng?

-       Phi thân, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi thân phải chăng?

-       Phi sắc, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi sắc phải chăng?

-       Phi thinh, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi thinh phải chăng?

-       Phi khí, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi khí phải chăng?

-       Phi vị, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi vị phải chăng?

-       Phi Xúc, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi xúc phải chăng?

-       Phi ý, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi ý phải chăng

-       Phi pháp, phi xứ phải chăng?

-       Phi xứ, phi pháp phải chăng?

---

286.

-       Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là nhĩ phải chăng?

-       Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là pháp nhãn phải chăng?

-       Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?

-       Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là pháp phải chăng?

-       Tỷ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?

-       Xứ là pháp nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?

-       Xứ là nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?

-       Xứ là nhĩ phải chăng?... Xứ là ý phải chăng?

(Cakam phan ditabbaṃ)

287.

-       Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?

-       Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp phải chăng?

-       Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

-       Phi xứ, phi pháp phải chăng?

-       Phi tỷ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

-       Phi xứ, phi pháp phải chăng?

-       Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

-       Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ phi nhĩ phải chăng?

Phi xứ, phi ý phải chăng?

(Cakam phanditabbaṃ)

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh

288.

*     Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi là nhãn mà không gọi là nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

Nhãn xứ là nhãn phải chăng? Phải rồi...

*     Nhĩ là nhĩ xứ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ, gọi là nhĩ mà không gọi nhĩ xứ. Còn nhĩ xứ gọi nhĩ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải.

Nhĩ xứ là nhĩ phải chăng? Phải rồi...

*     Tỷ là tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Tỷ xứ là tỷ phải chăng? Phải rồi...

*     Thiệt là thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Thiệt xứ là thiệt phải chăng? Phải rồi...

*     Thân là thân xứ phải chăng? Trừ thân xứ rồi, thân ngoài ra đó, gọi thân mà không gọi thân xứ, còn thân xứ gọi thân cũng phải và thân xứ cũng phải.

Thân xứ là thân phải chăng? Phải rồi...

*     Sắc là sắc xứ phải chăng? Trừ sắc xứ ra rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi sắc mà không gọi sắc xứ, còn sắc xứ gọi sắc cũng phải và sắc xứ cũng phải.

Sắc xứ là sắc phải chăng? Phải rồi...

*     Thinh là thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Thinh xứ là thinh phải chăng? Phải rồi...

*     Khí là khí xứ phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí gọi là khí mà không gọi khí xứ, còn khí xứ gọi khí cũng phải và khí xứ cũng phải.

Khí xứ là khí phải chăng? Phải rồi...

*     Vị là vị xứ phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, gọi vị mà không gọi vị xứ còn vị xứ gọi vị cũng phải và vị xứ cũng phải.

Vị xứ là vị phải chăng? Phải rồi...

*     Xúc là xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Xúc xứ là xúc phải chăng? Phải rồi...

*     Ý là ý xứ phải chăng? Phải rồi...

Ý xứ là ý phải chăng? Phải rồi...

*     Pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi pháp mà không gọi pháp xứ, còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.

Pháp xứ là pháp phải chăng? Phải rồi...

289.

*     Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhãn xứ phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, không gọi nhãn xứ mà gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi nhãn xứ.

*     Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ xứ. Chỉ gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ xứ rồi, ngoài ra đó, gọi là phi nhĩ và phi nhĩ xứ.

*     Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi tỷ xứ phi tỷ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thiệt xứ phi thiệt phải chăng? Phải rồi.

*     Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thân xứ, phi thân phải chăng? Trừ ra thân xứ rồi, thân mà ngoài ra đó, phi thân xứ chỉ gọi là thân. Nếu trừ ra thân và thân xứ rồi ngoài ra đó, gọi phi thân và phi thân xứ.

*     Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phải rồi... phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc xứ rồi, sắc ngoài ra đó, phi sắc xứ mà còn gọi là sắc. Nếu mà trừ ra sắc và sắc xứ rồi ngoài ra đó, phi sắc và phi sắc xứ.

*     Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? Phải rồi...

*     Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi khí xứ, phi khí phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí, phi khí xứ mà còn gọi là khí. Nếu trừ ra khí và khí xứ rồi, pháp ngoài ra đó, mới gọi phi khí và phi khí xứ.

*     Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi vị xứ, phi vị phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, phi vị xứ mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi vị và phi vị xứ.

*     Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? Phải rồi...

*     Phi ý, phi ý xứ phải chăng?

Phi ý xứ, phi ý phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi pháp xứ phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi... pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ mà còn gọi là pháp. Nếu trừ pháp và pháp xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi pháp và phi pháp xứ.

290.

*     Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

*     Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhĩ xứ.

*     Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ. Còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

*     Xứ là tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ gọi xứ cũng phải và tỷ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi tỷ xứ.

*     Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi là xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn những xứ ngoài ra đó, gọi xứ chớ không gọi pháp xứ. Nhĩ... tỷ... pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, gọi là pháp chớ không gọi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.

*     Xứ là nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhãn xứ.

*     Pháp gọi pháp xứ phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. Xứ gọi nhĩ xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng? Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đo gọi là xứ mà phi ý xứ (người có trí nên kết phần nhãn từ câu thành căn).

291.

*     Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...

(Kết phần nhãn sau mỗi câu đều thêm hai chữ phải rồi).

292.

*     Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ là nhãn phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi là nhãn xứ.

*     Nhĩ là xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Tỷ... Thiệt... Thân... Sắc... Thinh... Khí... Vị... Xúc... Ý... Pháp là xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ.

293.

*     Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

*     Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... trừ ra tỷ... trừ ra thiệt rồi là phi xứ.

*     Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi sắc, phi xứ phải chăng? Trừ ra sắc... trừ ra thinh, trừ ra khí, trừ ra vị, trừ ra xúc,... là phi xứ.

*     Phi ý, phi xứ phải chăng? Trừ ra ý rồi, xứ ngoài ra đó, phi ý mà còn gọi là xứ. Còn trừ ra ý và xứ rồi, phi ý và phi xứ.

*     Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

294.

*     Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải, nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi nhĩ xứ.

*     Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ gọi tỷ xứ phải chăng?... Xứ gọi pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ, nhĩ gọi xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Xứ gọi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ...

*     Xứ gọi pháp xứ phải chăng?... Phi pháp xứ, tỷ xứ, thiệt xứ...

*     Pháp gọi xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Xứ gọi nhãn xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng?

Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi ý xứ

(Nên kết cách phần nhãn).

295.

*     Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

*     Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

*     Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... Trừ ra tỷ... Trừ ra thiệt... là phi xứ.

*     Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

*     Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi....?.

Dứt phần định danh

---

 

PHẦN HÀNH VI

 

Phần Hành Vi Sanh

296.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn mà vô nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ mà vô nhãn đang sanh nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ và hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ và nhãn xứ cũng đang sanh.

297.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh tỷ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

298.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô nhãn đang sanh, Sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

299.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

300.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

301.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô tỷ đang sanh, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

302.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô tỷ đang sanh ý xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

303.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

304.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang sanh sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu sắc đang sanh ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

305.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

306.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

307.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

308.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

309.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

310.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

311.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

312.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, sắc xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

v Nên biết rằng tỷ xứ đang sanh trong cõi nào, thời ý xứ và pháp xứ cũng đang sanh trong cõi ấy. Tóm tắt phần sau này.

313.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

314.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

315.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh cõi nào, thời sắc xứ đang sanh cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn và cõi Vô tưởng pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

316.

Ý xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

317.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn và hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

(Xứ nào đồng nhau tóm tắt chung lại cho gọn).

318.

Ý xứ đồng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với cõi ấy, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

319.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

320.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ chẳng phải đang sanh.

321.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn và hữu sắc đang sanh nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

322.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

323.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

324.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

325.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

326.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

327.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh, mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ cũng chẳng phải đang sanh với người ấy.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

328.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

329.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

330.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

331.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

332.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

333.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

334.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

335.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

336.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

337.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

338.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

339.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

340.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

341.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.v.v…

342.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

343.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

344.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

345.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

346.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... (những xứ sau cũng thế, chỉ đổi tên và thời...)

347.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

348.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

349.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

350.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

351.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

352.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

353.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

354.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ và tỷ xứ từng sanh.

355.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

356.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ cũng từng sanh.

357.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

358.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có... tóm tắt.

359.

Ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

360.

Nhãn xứ không từng sanh cõi nào .v.v...

361.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

362.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, luôn những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh.

363.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy, cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

364.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

365.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

366.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

367.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

368.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

369.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

370.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

371.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

---

372.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi..

373.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

374.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi….

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ, ý xứ sẽ sanh với người ấy.

Các phần sau này giống như hai phần trước.

375.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

376.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

377.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

378.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh?

379.

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

380.

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào.v.v…

381.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

382.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

383.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

384.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

385.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

386.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

387.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

388.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

389.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

390.

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

391.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

392.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

393.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

394.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

395.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

396.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

397.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

398.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

399.

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào......

400.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

401.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

402.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

403.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

404.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

405.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

406.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

407.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

408.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

409.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

410.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

---

411.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

412.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

413.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

414.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ... từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

415.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

416.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào v.v…

417.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng từng sanh.

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang từ cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

418.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

419.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

420.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

421.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

422.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tưởng đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

423.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy? Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

424.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

425.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

426.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, pháp xứ từng sanh, mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.... pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

427.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

428.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có

429.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Pháp xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

430.

Tỷ xứ... sắc xứ... ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

431.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

432.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng không từng sanh.

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

433.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tâm đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

434.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

435.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

436.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

437.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

438.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

439.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

440.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy.... ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

441.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

442.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

443.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

444.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

445.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

446.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

447.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

448.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

449.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

450.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

451.

Sắc xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào, thì sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

452.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

453.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

454.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào...

455.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy với những õi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

456.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

457.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

458.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc giới những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

459.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

460.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

461.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

462.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh với những người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

463.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

464.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

465.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang sanh và pháp xứ sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

466.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

467.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh

468.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

469.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

470.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

471.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh.

472.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

473.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

474.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

475.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

476.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

477.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

478.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

479.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

480.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

481.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

482.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

483.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

484.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

485.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

486.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

487.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

488.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

489.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

490.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

491.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy, những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

492.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

493.

Sắc xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

494.

Ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

495.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào...

496.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

497

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ... Phải rồi!

498.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

499.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

500.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

501.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

502.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

503.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

504.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

505.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh.

506.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

507.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

508.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

509.

Nhãn xứ không từng sanh với cõi nào...

510.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

511.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

512.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

513.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

514.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

515.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

516.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

517.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn ngời kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

518.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

519.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

520.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

Phần Hành Vi Diệt

521.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng đang diệt.

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

522.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

523.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

524.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang tử, ý xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

525.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

526.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

527.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ đang tử, ý xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

528.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

529.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tâm đang tử, sắc xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, ý xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

530.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, pháp xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

531.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, pháp xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

532.

Nhãn xứ đang diệt với người nào...

 Trong phần sanh, diệt, sanh và diệt; đều giống nhau như các phần nói về cõi.

533.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?... Tỷ xứ, sắc xứ, ý xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phân ra cho rộng đồng nhau về những câu trong phần người và cõi.

534.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

535.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt, mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

536.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

537.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

538.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

539.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

540.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

541.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

542.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

543.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

544.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

545.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

546.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau..

547.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt đều cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccanika) cũng như nhau.

548.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

549.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

550.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

551.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt.

552.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

553.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

554.

Sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

555.

Ý xứ sẽ diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

556.

Nhãn xứ sẽ diệt với cõi nào...

557.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

558.

*     Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới... Cõi Vô tưởng... Cõi Ngũ uẩn... Cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn...

Hay là -nt- Phải rồi!

*     Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn -nt-

*     Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là -nt- người vô sắc -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn -nt-

*     Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là -nt- người vô tưởng, người vô sắc -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn -nt-

(Dứt phần nhãn xứ gốc)

559.

*     Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới, cõi Sắc giới, cõi Vô sắc... Cõi Dục giới.

*     Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là -nt- người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt-

*     Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là -nt- người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt-

(Dứt phần tỷ xứ gốc)

560.

*     Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?

Người nương cõi vô tưởng -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn -nt-

Hay là -nt-người nương cõi vô sắc -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn -nt-

*     Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là -nt- người nương cõi vô sắc -nt- người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn, người nương cõi vô tưởng và cõi vô tưởng -nt-

(Dứt phần sắc xứ gốc)

561.

Ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng... Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

(Về người và cõi trong phần sanh như thế nào, thì về phần diệt này cũng như thế ấy...)

562.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

563.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

564.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

565.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ.. pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

566.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng?Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

567.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

568.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

569.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

570.

Nhãn xứ sẽ không diệt với cõi nào...

571.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

572.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

573.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

574.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

575.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

576.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

577.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

578.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

579.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

580.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

581.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

582.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

583.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

584.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

585.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

586.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

587.

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào...

588.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt.

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

589.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

590.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người... nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

591.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

592.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

593.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

594.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

595.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, thời pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

596.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

597.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

598.

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

599.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

600.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

601.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

602.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

603.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt.

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

604.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

Hay là tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

605.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

606.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

607.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

608.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

609.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

610.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải dang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

611.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

612.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

613.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay l&agr